Maand archief:' March 2019

Regeling Compensatie Transitievergoeding

Betreft : Regeling Compensatie Transitievergoeding
Door : Mr M.G. Blokziel
Datum : 12 maart 2019

De Overheid heeft een Regeling Compensatie Transitievergoeding opgesteld, welke in werking treedt op 1 april 2020. Op grond van deze regeling is het mogelijk om bij het UWV compensatie aan te vragen voor transitievergoedingen, die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020, of die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn verstrekt. Deze aanvraag voor compensatie kan worden ingediend, indien er sprake is geweest van ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij de aanvraag voor deze compensatie dienen de nodige bescheiden te worden overgelegd aan het UWV, die vervolgens op basis van deze gegevens een beschikking moet afgeven, waartegen bezwaar en beroep open staan op grond van de regels krachtens de Algemene wet bestuursrecht. Bij deze regeling zijn fatale termijnen ingevoerd, waarbinnen de aanvraag moet zijn ingediend bij het UWV, op straffe van verval.

Het loont dus zeker om oude gevallen nog even na te lopen en nieuwe gevallen, vallend dus na 1 april 2020 eveneens goed te monitoren. Uiteraard kan ik U bijstaan in dergelijke kwesties. Voor zaken, op of na 1 april 2020 geldt, dat ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding compensatie kan worden aangevraagd. Voor oude gevallen, dus die gelegen tussen 1 juni 2015 en 1 april 2020 geldt, dat de aanvraag uiterlijk binnen zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreden moet worden ingediend.

Met vriendelijke groet,

Mr Monique G. Blokziel
Advocaat