Privacy Statement

Uw locatie: Home » Algemeen » Privacy Statement
Privacy Statement Advocatenkantoor Blokziel B.V.

Algemeen

De dienstverlening van Advocatenkantoor Blokziel kenmerkt zich door kennis, kunde, snelheid en vertrouwen.

Advocatenkantoor Blokziel B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met U als betrokkene(n) te kunnen communiceren. Dit privacy statement geldt voor alle personen van wie Advocatenkantoor Blokziel B.V. persoonsgegevens verwerkt, waardoor dit privacy statement van toepassing is op cliënten van Advocatenkantoor Blokziel B.V., potentiële cliënten met wie Advocatenkantoor Blokziel B.V. contact heeft gelegd of wil leggen, bezoekers van de website van Advocatenkantoor Blokziel B.V. (www.blokziel.nl), ontvangers van nieuwsbrieven, memo’s en commerciële e-mails van Advocatenkantoor Blokziel B.V. en alle andere personen, die contact opnemen met Advocatenkantoor Blokziel B.V. of van wie Advocatenkantoor Blokziel B.V. persoonsgegevens verwerkt.

Advocatenkantoor Blokziel B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Advocatenkantoor Blokziel B.V. waarborgt dan ook de bescherming van de privacy van personen, van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Hiermee worden de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht genomen. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande privacy statement wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Blokziel B.V. verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Advocatenkantoor Blokziel B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan de Edvard Munchweg nr. 14 (1328 MA) te Almere. Advocatenkantoor Blokziel B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 33291236. Telefonisch kunt U Advocatenkantoor Blokziel B.V. bereiken op 036-5481580 en per e-mail via info@blokziel.nl

Doel verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor Blokziel B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • Innen van declaraties
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing
 • Voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen
 • Marketing- en communicatie activiteiten
 • Werving en selectie (sollicitatie)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Advocatenkantoor Blokziel B.V. verwerkt persoonsgegevens, die U zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens Uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven, alsmede persoonsgegevens die zijn ontleend aan andere bronnen, zoals social media, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en overige openbare websites, of derden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor Blokziel B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • Gerechtvaardigd belang
 • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken

De persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd of worden verkregen of verstrekt per e-mail, telefoon, faxbericht, brief, Whats-Appverkeer, SMS of mondeling.

Verwerkers

Advocatenkantoor Blokziel B.V. kan voor het verwerken van Uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen, die uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens verwerken. Advocatenkantoor Blokziel B.V. sluit met deze verwerkers of heeft met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Hierbij moet U bijvoorbeeld denken aan ICT-dienstverleners, externe boekhouder, externe fiscalist en externe accountant.

Delen van persoonsgegevens met derden

Soms is het voor Advocatenkantoor Blokziel B.V. noodzakelijk om Uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, noodzakelijk zijn bij de behandeling van Uw dossier. Ook kunnen er wettelijke verplichtingen zijn, die ertoe strekken, dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven, waarbij U bijvoorbeeld dient te denken aan het afgeven van persoonsgegevens aan overheidsinstanties, waaronder de rechterlijke macht in de meest brede zin van het woord. Uitdrukkelijk meldt Advocatenkantoor Blokziel B.V., dat Uw persoonsgegevens niet met derden worden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Advocatenkantoor Blokziel B.V. deelt Uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Blokziel B.V., zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van Uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Blokziel B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Blokziel B.V. Uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Blokziel B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, bedrijfsrecherchebureau of derden, ingeschakeld ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Advocatenkantoor Blokziel B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van Uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Blokziel B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Blokziel B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Advocatenkantoor Blokziel B.V. zal, indien er per e-mail wordt gecorrespondeerd, waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, zulks versleuteld aan de betrokkene(n) zenden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Advocatenkantoor Blokziel B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel zo langs als op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 1. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 2. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 3. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 4. recht van verzet
 5. recht op dataportabiliteit
 6. recht op vergetelheid
 7. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 8. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van Uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt U sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van Uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Blokziel B.V. aan Uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Advocatenkantoor Blokziel B.V.
Edvard Munchweg 14
1328 MA Almere
E-mail: info@blokziel.nl
Tel: 036-5481580

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van Uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij U ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Advocatenkantoor Blokziel B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op Uw eigen persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Blokziel B.V. heeft algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op al onze dienstverlening. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen via de website www.blokziel.nl.

Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Buiten de EER is dit alleen toegestaan, indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is. Advocatenkantoor Blokziel B.V. kan persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten, of indien dat noodzakelijk is in het kader van een rechtsvordering waarvoor Advocatenkantoor Blokziel B.V. U juridische ondersteuning verleent.

Klachten

Als U klachten hebt over hoe wij met Uw persoonsgegevens omgaan, kunt U contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan info@blokziel.nl. Wij helpen U graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, kunt U zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing privacy statement

Advocatenkantoor Blokziel B.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Advocatenkantoor Blokziel B.V. gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Ook kan regelgeving wijzigen, waardoor in dat geval eveneens het onderhavig privacy statement zal worden aangepast.

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van Uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt U contact met ons opnemen via e-mail op info@blokziel.nl, dan wel telefonisch via 036-5481580.

Dit privacy statement is op d.d. 1 juni 2018 vastgesteld.

Show Comments