Algemene voorwaarden

Uw locatie: Home » Algemeen » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Advocatenkantoor Blokziel B.V.

1.
Advocatenkantoor Blokziel B.V. (verder te noemen: Blokziel) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die tot doel heeft het uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur.

2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Blokziel, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht.

3.
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Blokziel ten behoeve van de opdrachtgevers. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

4.
Alle opdrachten zullen op uurbasis tegen de gebruikelijke uurtarieven van Blokziel, vermeerderd met een percentage kantoorkosten, worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De betalingstermijn voor facturen is veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur, zonder opschortings- of verrekeningsbevoegdheid van opdrachtgever. Op verzoek van opdrachtgever worden de urenverantwoordingsstaten en/of onderliggende stukken toegezonden.

5.
Bij gebreke van betaling binnen de factuurtermijn van veertien (14) dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist..In dat geval is een contractuele rente verschuldigd van 1,5 % per maand. De kosten van eventuele invorderingsmaatregelen komen met een minimum van 10 % van het openstaande factuurbedrag ten laste van de opdrachtgever, zulks met een bodembedrag van € 150,00.

6.
Op de dienstverlening door Blokziel is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Op de website www.blokziel.nl is de tekst van de volledige regeling te lezen.

7.
Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan Blokziel kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.

8.
Blokziel zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, fiscalisten, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Blokziel is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

9.
De aansprakelijkheid van Blokziel is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Blokziel afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Informatie over de beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt op verzoek toegezonden.

10.
Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Blokziel jegens opdrachtgevers beperkt tot het door Blokziel in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 15.000,00.

11.
Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Blokziel binnen drie (3) maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijs kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

12.
De opdrachtgever is gehouden Blokziel te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Blokziel te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

13.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

14.
Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders en haar bestuurders, en al diegenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor hen of voor Blokziel werkzaam zijn of waren.

15.
Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en Blokziel is alleen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

16.
Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende tien (10) jaar worden bewaard, waarna Blokziel het recht heeft het dossier te vernietigen.

Show Comments