Kennisneming van algemene voorwaarden bij dienstverlening via de website

Indien U algemene voorwaarden hanteert is het noodzakelijk, dat vóór het sluiten van een overeenkomst de inhoud van deze algemene voorwaarden bij Uw contractspartij bekend zijn of redelijkerwijs bekend hadden kunnen worden. In ons digitale tijdperk worden ook de algemene voorwaarden elektronisch toegankelijk gemaakt via bijvoorbeeld een website. Het is noodzakelijk, dat U een “knop” hebt op Uw site waardoor Uw contractspartij eenvoudig kennis kan nemen van die algemene voorwaarden, indien de toepasselijkheid wordt betwist.